IPPARTS, Gulczewo 4, 62-300 Września | tel. 607-671-332, tel. 571-248-200 | e-mail: biuro@ipparts.pl

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

1. Przyjęcie oferty

W związku ze złożonym zapytaniem ofertowym, została do Państwa wysłana drogą elektroniczną oferta. W razie akceptacji przedstawionych warunków, prosimy o złożenie podpisu w wyznaczonym miejscu przez osobę upoważnioną i odesłanie zaakceptowanej oferty drogą elektroniczną na e-mail biuro@ipparts.pl . Po otrzymaniu zaakceptowanej oferty, nasza firma przystąpi do realizacji zamówienia.

2. Cena i warunki płatności.

 1. Podane ceny w ofercie są cenami netto, chyba, że wyraźnie wskazano, że są to ceny brutto.
 2. Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT według stawki podatku obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
 3. Jednostkowa cena sprzedaży jest skalkulowana dla realizacji oferty w całości.
 4. W przypadku dostawy o wartości przekraczającej 5 000 zł (netto) strony mogą uzależnić realizacje zamówienia od dokonania wpłaty zaliczki na podstawie wystawionej faktury pro formy. W razie nie dokonania wpłaty zaliczki, Sprzedający ma możliwość do odstąpienia od umowy, o czym powiadomi zamawiającego drogą elektroniczną. W takiej sytuacji Zamawiającemu nie przysługują żadne roszczenia względem Sprzedającego.
 5. Za termin realizacji płatności przyjmuje się termin wpływu środków na konto Sprzedającego. W przypadku opóźnienia płatności naliczane będą odsetki ustawowe.
 6. Miejscem spełnienia świadczenia pieniężnego jest siedziba banku, w którym znajduje się konto Sprzedającego, tj. mBank , konto nr 21 1140 2017 0000 4002 1268 2441

3. Termin i warunki dostawy.

 1. Czas dostawy liczony jest od daty otrzymania zamówienia przez Sprzedającego, jednakże w razie konieczności uzgodnienia szczegółowych technicznych warunków zamówienia lub w razie braku wpłynięcia w odpowiednim terminie zaliczki, o której mowa w pkt 2d, czas ten zostanie odpowiednio wydłużony.
 2. Kupujący zobowiązany jest do wskazania adresu, na który ma zostać dostarczony towar, jeżeli jest on inny niż adres wskazany na fakturze VAT. W przypadku braku wskazania tego adresu, Sprzedający wysyła towar na adres z faktury VAT na ryzyko Kupującego.
 3. W każdym przypadku, w razie gdy Kupujący nie podejmie przesyłki z zamówionym towarem i zostanie ona odesłana do siedziby Sprzedającego, ponowny jej transport do Kupującego odbywa się na koszty o ryzyko Kupującego.
 4. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności dostawy z zamówieniem oraz czy towar w czasie dostawy nie uległ uszkodzeniu. Czynność tą należność dokonać w trakcie odbioru lub niezwłocznie po nim. Jeśli Kupujący nie zgłosi reklamacji w zakresie ilości i jakości dostarczonego towaru w terminie do 3 dni od momentu jego odbioru, wówczas Sprzedający uznaje, że dostawa i wydanie towaru zostały wykonane prawidłowo i zgodnie z zamówieniem.
 5. W przypadku odbioru towaru osobiście przez Kupującego, ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego. Sytuacja ta dotyczy również momentu związanego z załadunkiem towaru na środek transportu należący do Kupującego.
 6. W przypadku braku odbioru towaru przez Kupującego z jego winy, Sprzedający ma prawo do wystawienia faktury z tytułu sprzedaży.

4. Gwarancja i reklamacje.

 1. Kupujący może reklamować towary w formie pisemnej, nie później niż w ciągu 7 dni od daty stwierdzenia przez niego usterki.
 2. Reklamacja dostarczonych towarów nie upoważnia Kupującego do wstrzymania płatności za towar wobec Sprzedawcy.
 3. Warunki gwarancji odnoszą się wyłącznie do towarów bezpośrednio sprzedanych przez Sprzedającego oraz w stosunku, do których został wydany dokument potwierdzający udzielenie gwarancji.
 4. Gwarancja udzielana zostaje przez Sprzedającego (zwanego dalej Gwarantem) Kupującemu (zwanego dalej Uprawnionym) na następujących warunkach:
 5. Okres gwarancji wynosi 3 miesiące i rozpoczyna swój bieg od dnia wydania produktu lub z dniem zakończenia montażu i uruchomienia zamówionego produktu u klienta.
 6. Gwarant w okresie gwarancyjnym zobowiązuje się w przypadku wykrycia wady do usunięcia wady produktu powstałej z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej w skutek zastosowania niewłaściwych materiałów lub niewłaściwego wykonania.
 7. Gwarant zobowiązuje się przystąpić do usunięcia wady produktu w terminie 3 tygodni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o ich ujawnieniu, które powinno zostać zgłoszone przez Uprawnionego niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 3 dni od momentu stwierdzenia wady.
 8. Gwarant zastrzega możliwość wydłużenia terminu określonego w pkt 2 na wypadek wystąpienia wydarzeń losowych, niezależnych od Gwaranta. W takim wypadku Gwarant zawiadomi Uprawnionego o nowym terminie przystąpienia do usunięcia wad.
 9. Niniejsza gwarancja obejmuje tylko i wyłącznie odpowiedzialność Gwaranta wynikającą z obowiązku naprawy lub wymiany produktu, z zastrzeżeniem, iż wybór rozwiązania należy do Gwaranta.
 10. W przypadku naprawy produktu, za części oraz płyny eksploatacyjne zalecane do wymiany, ale nie będące niezbędnymi do wymiany, koszty ponosi Uprawniony.
 11. W przypadku wymiany produktu na nowy, własność wadliwych części przysługuje Gwarantowi.
 12. Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad wynikających z:
  - normalnego zużycia produktu,
  - działania sił fizycznych (zarysowania, zgniecenie, upuszczenie) oraz wynikłych z nieostrożnego obchodzenia się z produktem,
  - niewłaściwego zastosowania, eksploatacji, obsługi, składowania,
  - nieprawidłowego montażu przez Uprawnionego lub osoby trzecie,
  - przekroczenia parametrów technicznych zalecanych dla danej jednostki hydraulicznej,
  - działań spowodowanych siłami wyższymi i warunkami atmosferycznymi,
  - innych zdarzeń, na które Gwarant nie ma wpływu, w tym działań osób trzecich, w szczególności dokonywania przez nich wszelkich modyfikacji z własnej inicjatywy, naprawy lub wymiany towaru.
 13. Uprawniony traci uprawnienie wynikające z niniejszej gwarancji w przypadku usunięcia, przerobienia lub uczynienia niemożliwym do odczytania w całości numeru seryjnego produktu, kodu wyposażenia dodatkowego, itp.
 14. Po upływie okresu gwarancji określonego w punkcie i), Gwarant może świadczyć na rzecz Uprawnionego usługi serwisowe, jednakże ich zakres oraz koszty zostaną określone w odrębnych dokumentach.
 15. Gwarant, po stwierdzeniu, że produkt nie podlegał warunkom gwarancji posiada prawo do pobrania kosztów związanych z przeglądem produktu.
 16. Gwarant w przypadku naprawy lub wymiany może stosować produkty nowe, równorzędne z nowymi lub regenerowane.
 17. Niniejsza gwarancja wyłącza stosowanie przepisów wynikających z art. 556 do 576 k.c. Niniejsza gwarancja wyłącza również inne ustalenia dotyczące produktu w tym ustalenia ustne i pisemne i stanowi jedyną podstawę odpowiedzialności za wady tkwiące w produkcie.
 18. Gwarant, na podstawie art. 437 k.c., nie ponosi odpowiedzialności za poniesioną szkodę czy utracone korzyści, ekspektatywy korzyści i praw związane z wadą produktu.
 19. Gwarant odpowiada w każdym przypadku do wysokości wartości produktu w dacie zakupu.

5. Zmiany lub anulowanie zamówienia.

 1. Po złożeniu zamówienia Kupujący nie ma możliwości dokonywania zmian w zamówieniu ani jego anulowania. W przeciwnym wypadku Kupujący zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Sprzedającego w związku z realizacją zamówienia.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w chwili, kiedy zamówienie nie jest możliwe do zrealizowania z winy nie leżącej po stronie Sprzedawcy, o czym Sprzedawca powiadomi z odpowiednim wyprzedzeniem Kupującego.